Priser og betingelser

Medlemskategorier, kvalifikasjoner og årlig kontingent

              Fullt medlem Master i industridesign el. tilsv. 1250,-
                   
                   
              Studentmedlem Student i industridesign el. tilsv. 300,-*
              Assosiert medlem Alle 600,-
              Seniormedlem Etter fylte 65 350,-
              Honorært medlemskap Utnevnes av NIDs styre 0,-

*Justerte priser vedtatt på generalforsamling 2016, studentpriser gjelder fra 2017.