Etiske regler

Industridesignerens etiske regler
Etiske regler
Reglenes formål
Industridesignerens ansvar overfor samfunnet
Industridesignerens ansvar overfor sin klient
Industridesignerens ansvar overfor andre designere
Konkurranser
Reklame
Honorarrammer

Reglenes formål
Formålet med disse grunnleggende regler er å skape et internasjonalt akseptert grunnlag for god forretningsskikk blant yrkets utøvere.
Disse reglene er tvungne og må anvendes av alle yrkesgrupper som er medlem av International Council of Societies of Industrial Design.
Om nødvendig kan supplerende regler vedtas for å dekke spesielle nasjonale krav, kutymer eller lovregler, forutsatt at slike supplerende regler ikke strider mot disse grunnreglenes sanne hensikt og mening.
I disse regler betyr betegnelsen “designer” en person som arbeider med industridesign enten i form av selvstendig konsulentvirksomhet eller fast gasjert, eller en gruppe som arbeider med industridesign i kompaniskap eller annen form for fellesskap.

Industridesignerens ansvar overfor samfunnet
a) En designer godtar en yrkesmessig forpliktelse til å fremme samfunnets sosiale og etiske standard.
b) En designer skal ikke gjøre noe som er til skade for yrkets ære og verdighet.
c) En designer skal ikke med viten innta en stilling hvor hans personlige interesser kommer i konflikt med hans yrkesmessige plikter.

Industridesignerens ansvar overfor sin klient
a) En designer skal handle i klientens interesse og gjøre hva han kan for denne innenfor grensene av sine yrkesmessige plikter.
b) En designer skal ikke samtidig arbeide med flere oppdrag som er i direkte forretningsmessig konkurranse med hverandre uten samtykke fra vedkommende klienter eller arbeidsgivere.
c) En designer skal behandle alt som han får kjennskap til vedrørende sine klienters hensikter, produksjonsmetoder og forretningsorganisasjon konfidensielt, og skal ikke på noe tidspunkt røpe dette uten samtykke fra sine klienter. En designer er forpliktet til å sørge for at alle hans medarbeidere har en tilsvarende taushetsplikt.
d) En designer skal ikke gi pressemeldinger eller på annen måte meddele opplysninger om arbeidet som han utfører eller har fullført med mindre hans klient eller arbeidsgiver har gitt samtykke hertil.

Industridesignerens ansvar overfor andre designere
a) En designer skal ikke med vitende påta seg noen arbeidsoppgaver som en annen designer har hatt eller arbeider med uten å underrette den annen designer, og før han er sikker på at det tidligere oppdrag er avsluttet på behørig måte.
b) En designer må ikke direkte eller indirekte forsøke å fortrenge en annen designer, og han må ikke anvende illojale midler i sin konkurranse med andre designere.
c) En designer må være rettferdig når han øver kritikk, og han skal ikke sverte en kollegas arbeide eller renommé.
d) En designer skal ikke ta imot oppdrag fra sin arbeidsgiver når han vet det medfører plagiat, og heller ikke skal han handle bevisst på noen måte som innebærer plagiat.
e) En designer som arbeider i et annet land enn sitt eget skal overholde de etiske regler som er vedtatt av vedkommende nasjonale gruppe.

Konkurranser
En designer kan ta del i enhver åpen eller begrenset konkurranse forutsatt at betingelsene er godkjent av den yrkesgruppe som han er medlem av.

Reklame
a) Alle annonser eller reklame må bare inneholde sannferdige og faktiske opplysninger. Den må ikke være illojal overfor klienter og andre designere, og den må ikke inneholde noe som kan skade yrkets verdighet.
b) En designer kan tillate sine klienter å bruke hans navn i forbindelse med markedsføringen av de artikler som han har utformet eller tjenester som han har ytet, men bare på en måte som er passende for yrkets posisjon.
c) En designer skal ikke tillate at hans navn forbindes med et produkt som er blitt så forandret av klienten at det lenger ikke i det vesentligste er i overensstemmelse med designerens originale arbeid.

Honorarrammer
a) En designers godtgjørelse skal beregnes enten i form av honorar, royalty eller gasje. En designer skal ikke beholde noen rabatter, provisjoner eller andre godtgjørelser fra noen kontraktspersoner eller leverandører.
b) En designer kan påta seg å arbeide gratis for institusjoner som driver veldedighet eller arbeider uten økonomisk formål.
c) En designer som er økonomisk interessert i noe selskap, firma eller annen forretningsvirksomhet som kan ha fordel av noe han anbefaler i forbindelse med sitt arbeid, skal underrette sin klient eller arbeidsgiver om dette på forhånd. En designer som blir spurt om råd når det gjelder valg av designere, skal ikke ta i mot betaling i noen form fra vedkommende designer som han anbefaler.
Forslag til avtaler vedrørende produktutvikling og produksjon/salg er utarbeidet.