Industridesign og MNID

Industridesign
Begrepet design har fått fullt fotfeste i det norske språk. Den engelske betegnelse på vår yrkesutøvelse, “industrial design”, benevner vi nå på norsk industridesign, og utøverens tittel er industridesigner. Vår forenings internasjonale organisasjon, International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), har gitt følgende definisjon av yrkesutøveren:

“Industridesigneren har ved utdannelse, tekniske kunnskaper, erfaring og visuell evne kvalifisert seg til å kunne bestemme materialer, konstruksjon, funksjoner, form, farge, overflatebehandling og dekorering av produkter som er seriefremstilt ved industrielle prosesser. I forskjellige tilfeller kan industridesigneren være beskjeftiget med alle eller med enkelte av disse aspekter ved et industriprodukt.”

Virkefeltet kan også berøre emballasje, annonsering, presentasjon og markedsføring, når oppgaver innen disse felter krever visuell vurdering sammen med teknisk kunnskap og erfaring. Designere innen håndverkspregede bedrifter anses som industridesignere når produktet - utført etter deres egne tegninger og modeller - produseres og omsettes i større kvanta på kommersiell basis, og derved ikke er en kunsthåndverkers personlige arbeid. Industridesignerens arbeid består i å medvirke ved prosjektering og utvikling av industriprodukter og systemer. Han er med på å skape og konkretisere (ved nødvendige tegninger, modeller, spesifikasjoner o.l.) det som planlegges. Industridesigneren kan i enkelte tilfeller beherske mange sider i den skapende prosess som produktutviklingen innebærer. I andre tilfeller vil ytelsen være mer spesielt rettet mot visse sider, og omfatter alltid løsninger av de formale problemer. Et hensyn som står sentralt for industridesigneren er brukernes fysiske og psykiske forhold til produktet. Industridesigneren har som mål å bedre produkter både fra produsentens og brukerens synspunkt, og har derved relasjon til alle produktets kvaliteter. God industridesign er det vellykkede totale resultat av et planleggings- og utviklingsarbeid. Evnen til å se helheten i oppgaven, og til å finne løsninger i samsvar med den, vil derfor være det vesentligste i industridesignerens yrkesutøvelse.

Betegnelsen MNID
Norske Industridesignere er en interesseorganisasjon med over 200 medlemmer. Som medlem av foreningen har man rett til å benytte seg av betegnelsen MNID. For å bli medlem må designeren dokumentere et visst faglig nivå. Opptakskravene er basert på et fullført vitenskapelig høgskole-/ universitetsstudium innen industridesign (fra de norske eller tilsvarende skoler i utlandet). Søkere med kortere utdanning eller uten en formell bakgrunn innen faget må gjennom arbeidsprøver og arbeidserfaring kunne dokumentere en tilsvarende faglig styrke.

Samarbeidsformer industridesigner - industri
Industrien kan ha et meget variert behov for bistand fra industridesignere. Den enkelte bedrifts produktaspekter, markedsforutsetninger, produksjonskapasitet og ikke minst en bedrifts ønske om selvstendighet i produktpolitikk, preger behovet for, og omfanget av industridesignerens medvirkning. Det har derfor utviklet seg en rekke samarbeidsformer og avtaler mellom industribedrifter og industridesignere med meget varierende forutsetninger og innhold. Tendensen i disse avtaler kan likevel deles i 3 hovedkategorier: 1. hvor industridesigneren er ansatt i bedriften og går inn i dens stab. 2. som konsulent, hvor industridesigneren yter begrenset arbeid, enten i tid eller med visse produkter eller problemer i samarbeid med bedriftens stab eller andre konsulenter. 3. som freelancer, hvor industridesigneren mer eller mindre selvstendig utvikler produkter eller systemer, og hvor en samarbeidsavtale ofte bare omfatter overdragelse av produksjons- og salgsrettigheter.