Vedtekter for NID

Vedtektene er foreningens lover. Over tid er det naturlig at disse forandrer seg i større eller mindre grad. Dagens styre jobber med å oppdatere vedtektene, en prosess krever beslutninge på generalforsamlingen til våren. Kommer du for å gi NID form og gi din stemme?

§1 Formål
§2 Styre
§3 Medlemskap gruppe A
§4 Medlemskap gruppe B
§5 Medlemskap gruppe C
§6 Økonomi
§7 Årsmøte
§8 Ekstraordinært årsmøte
§9 Endringer

§1. Formål
Norske Industridesignere skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og juridiske interesser, særlig ved:
a) å skape forutsetninger for en videre utvikling og styrkelse av fagområdet og dets anseelse.
b) gjennom opplysningsvirksomhet å bidra til økt forståelse for, og bruk av den gode, økonomiske og hensiktsmessige form i produksjon og omsetning.
c) arbeide for fast grunnlag for honorarberegninger.
d) å veilede medlemmene angående deres lovlige rettigheter og bistå med råd i faglige og juridiske tvilsspørsmål.
e) å bidra til å utvikle de faglige interesser og kunnskaper, samt til samhold og godt kollegialt forhold mellom medlemmene.

§2 Styre
NIDs virksomhet ledes av et styre med formann, formann på valg, avtroppende formann og 3 styremedlemmer. Styret velges på årsmøtet og funksjonstiden er 2 år, når unntas formann, formann på valg og avtroppende formann, som velges for 1 år. Formann på valg velges med en intensjon om at vedkommende stiller til valg som formann påfølgende år. Avtroppende formann skal bistå det nye styret ved behov det påfølgende året etter sin egen formannsperiode og har ikke møteplikt på styremøtene.
Gjenvalg kan finne sted. Henholdsvis en og to styremedlemmer står på valg hvert år. Første gangen avgjøres om nødvendig ved loddtrekning hvem som skal tre ut etter ett år. Hvis det ikke på årsmøtet ikke lykkes å velge formann, blir ekstraordinært årsmøte avholdt inne 1 måned.
Et av det to styremedlemmer plikter å påta seg formannsvervet i ett år såfremt andre forslag ikke da gir resultat. Innstilling gis av valgkomiteen. Styret velger representant med varamann til Norsk Designråd.
Styret velger delegerte til generalforsamlingen i ICSID, (International Council of Societies of Industrial Design), hvorav minst en bør være fra styret.
Til å utføre særlige oppgaver kan såvel styret som medlemsmøter nedsette egne utvalg. Disse avgir i tilfelle innstillinger til styret.
Styret kan ansette lønnet forretningsfører og eventuell annen nødvendig hjelp og utferdiger i så fall de instrukser som trengs. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer møter. Over møtet og de beslutninger som fattes, føres protokoll.

§3 Medlemskap gruppe A
Som medlem av NID kan opptas enhver som:
1. Har dokumentert utdannelse innen design på minimum master eller tilsvarende nivå.  Med Bachelor-grad i design kreves i tillegg dokumentasjon i form av arbeidsprøve for praksis som designer.
2. Med annen utdannelse eller erfaring kan dokumentere relevante kvalifikasjoner ved hjelp av innsendt materiale.
Alle søknader om medlemskap i NID vurderes av en opptakskomité, På bakgrunn av denne komiteens innstilling avgjør styret om søkeren skal tas opp som medlem.
Hvis søknaden avslås har søkeren rett til å få saken inn for første ordinære generalforsamling som treffer avgjørelse med 2/3 flertall av de tilstedeværende.
Opptakskomiteen utpekes av styret og består av minst 3 medlemmer. Hvert medlems funksjonstid skal være minimum 3 år.
Nyutdannede industridesignere kan søke om å benytte en ordning hvor medlemskontingenten justeres opp over en treårs periode. Ordningen gjelder for de som søker førstegangs medlemskap MNID innen 1 år etter fullført studie. Størrelsen på oppjusteringen fastsettes av generalforsamlingen med en fordeling etter følgende skala: 1. år 1/3 av full årskontingent, 2. år 1/2 av full årskontingent og 3. år full årskontingent.
Medlemmene har plikt til å motta tillitsverv såfremt det ikke foreligger tungtveiende grunner for fritakelse. Uttredende har dog rett til å kreve seg fritatt i et tidsrom som tilsvarer den forutgående, sammenhengende funksjonstid.
Den som blir opptatt som medlem må skriftlig vedta bestemmelsene i denne lov og ethvert medlem er forpliktet til å bøye seg for de vedtak som blir truffet av NIDs organer med hjemmel i denne.
Medlemmene bør bruke forkortelsen “MNID” i forbindelse med sine trykksaker etc., og skal i den utstrekning det er mulig gjøre det ved alle offentliggjørelser av formgitt produkt, så som ved annonser, utstillinger, presseomtale o.l.
Et medlem kan ekskluderes gjennom beslutning på nærmeste medlems møte når vedkommende har opptrådt på en slik måte at det strider mot NIDs lover og etiske prinsipper. Vedkommende skal alltid ha anledning til å uttale seg. Beslutning om eksklusjon krever 2/3 flertall.

§4 Medlemskap gruppe B
Studenter ved innen og utenlandske skoler som utdanner industridesignere kan etter søknad til styret opptas som studentmedlemmer.
Det samme gjelder utøvere av yrket som for tiden ikke kan opptas som medlemmer. Opptagelse som fullt medlem skjer ved søknad etter reglene i §3. Studentmedlemmer får de rettigheter og forpliktelser som gjelder for medlemmer, og må således forplikte seg til å følge bestemmelsene i denne lov og gjeldende etiske regler, slik som §3 fastsetter. Dog kan de ikke velges til tillitsverv, avgi stemme på årsmøter eller bruke betegnelsen “MNID”. Årsmøtet fastsetter en redusert kontingent for studentmedlemmer.

§5 Medlemskap gruppe C
Personer, grupper, organisasjoner, institusjoner og firmaer med tilknytning til eller interesse for faget, kan tas opp som assosierte medlemmer. Denne medlemsgruppen har adgang til åpne fagmøter, og kan delta i konferanser, kongresser, seminarer eller andre arrangementer som foreningen organiserer.
Støttemedlemmer kan ikke velges til tillitsverv, avgi stemme på årsmøtet eller bruke betegnelsen “MNID”. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer.

§6 Økonomi
NIDs regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Full kontingent betales for nye medlemmer fram til 1. juli. Unntatt fra dette er medlemmer som kommer inn som nyutdannede MNID og som kvalifiserer til å betale kontingent i følge trappeordningen.
Ved opptagelse som medlem betales en innmeldingsavgift, fastsatt av årsmøtet.
Hvert år betales en kontingent som fastsettes av årsmøtet, og som gjelder fra 1. januar til utgangen av desember, med mindre noe annet blir bestemt. Kontingenten forfaller til betaling innen 1. februar for inneværende år.
Den som ikke er skriftlig utmeldt innen terminens utløp, anses som medlem for det følgende år. Blir skyldig kontingent tross gjentatt påminnelse ikke betalt, kan styret stryke vedkommende som medlem, - uten at NIDs krav dermed bortfaller. Ved eventuell ny oppdagelse som medlem må uoppgjort kontingent være betalt.
Styret kan i særlige tilfeller ettergi skyldig kontingent helt eller delvis. Fullverdige medlemmer MNID kan etter skriftlig søknad til styret få redusert kontingenten dersom vedkommende kan dokumentere langvarig sykdom, arbeidsledighet eller lav inntekt.

§7 Årsmøte
Årsmøtet er den øverste myndighet i NIDs anliggende. Kun fullverdige medlemmer MNID og medlemmer MNID som følger trappeordningen med gyldig betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet avholdes ordinært hvert år i løpet av februar og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel i vanlig brev.
Dagsorden for årsmøtet er:
a) valg av dirigent
b) årsberetning
c) årsregnskap
d) styrets og innkomne forslag
e) fastsettelse av innmeldingsavgift og kontingent
f) valg etter innstilling av nedsatt valgkomité
g) eventuelt
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styret senest 15. januar. Benkeforslag (lovforslag unntatt) kan opptas til behandling hvis 2/3 stemmer for det.
Beslutninger fattes med vanlig stemmeflertall med de unntakelser som er nevnt i §8 og §9.
På ordinært eller ekstra ordinært årsmøte i NID kan det stemmes for andre stemmeberettigede medlemmer i henhold til fremlagt skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn 2 fullmakter.

§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret finner det nødvendig eller når mer enn 2/3 av medlemmene forlanger det.
For innkallelse til, samt for avstemming på det ekstraordinære årsmøtet gjelder de samme bestemmelser som for det ordinære årsmøtet. Bare saker som er oppført på dagsordenen kan behandles.

§9 Endringer
Endringer i denne lov krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§10 Oppløsning
NIDs oppløsning kan bare besluttes på årsmøtet hvor minst ¾ av samtlige medlemmer møter personlig eller ved fullmakt, og når forslag om det er meddelt i innkallelsen. Spørsmålet om oppløsningen avgjøres med 2/3 flertall. Møter det ikke tilstrekkelig antall medlemmer til tross for lovlig varsel, kan likevel oppløsning gyldig besluttes hvis samtlige møtende er enige.
Årsmøtet bestemmer med 2/3 flertall hvorledes det i tilfelle skal forholdes med NIDs midler.

Endringshistorikk:
Lover for Norske Industridesignere ble vedtatt 25/3 1955, med endringer av 8/4-59, 20/5-60, 7/3-66, 28/5-68, 7/3-77, 29/3-82, 21/3-84, 26/3-85, 30/3-87, 03/3-91, 28/3-96, 26/3-98. §3.1 og §3.2 Endret i henhold til flertallsbeslutning på NIDs årsmøte 2008.